Donation

Ads Area

விகிதம் (Ratio) Part -1


விகிதம் (Ratio)
1. ₹1 இக்கும் 20 பைசாவுக்கும் உள்ள விகிதம் ______ (6th New Book) (25-02-2022 TNPSC)

அ) 1:5
ஆ) 1:2
இ) 2:1
ஈ) 5:1
Answer ஈ) 5:1

2. 1 மீ இக்கும் 50 செமீ இக்கும் உள்ள விகிதம் ______ (6th New Book) [01-04-2023 TNPSC] (13-02-2023 TNPSC)
அ) 1 : 50
ஆ) 50 : 1
இ) 2 : 1
ஈ) 1 : 2
Answer இ) 2 : 1

3. ஒரு சன்னலின் நீள அகலங்கள் முறையே 1 மீ மற்றும் 70 செமீ எனில் நீளத்திற்கும் அகலத்திற்கும் உள்ள விகிதம் ______ (6th New Book)
அ) 1: 7
ஆ) 7: 1
இ) 7: 10
ஈ) 10: 7
Answer ஈ) 10: 7

4. "666 கிராமுக்கு 6 கிலோகிராம்" என்பது விகிதம் காண்க. (08-01-2022 TNPSC)
a. 111:1
b. 111:10
c. 111:100
d. 111:1000
Answer d. 111:1000

5. 3 கி.மீ- க்கும் 300 மீ -க்கும் இடையே உள்ள விகிதம் காண்க. (2022 Gr2)
a. 3:10
b. 10:3
c. 1:10
d. 10:1
Answer d. 10:1

6. 20 மைல்களுக்கும் 25 கி.மீ க்கும் ஆன விகிதம் (27-05-2023 TNPSC)
(A) 4:5
(B) 6:5
(C) 32:25
(D) 33:50
Answer (C) 32:25

7. சுருக்குக : 1 ஹெக்டேர் : 150 மீ² (2019 TNPSC)
a. 200:3
b. 2000:3
c. 20:3
d. 2:3
Answer a. 200:3

8. முக்கோணம் மற்றும் செவ்வகத்தின் பக்கங்களின் எண்ணிக்கைகளுக்கு இடையே உள்ள விகிதம் ______ (6th New Book)
அ) 4: 3
ஆ) 3: 4
இ) 3: 5
ஈ) 3: 2
Answer ஆ) 3: 4

9. 8 மாதத்திற்கும் 4 வருடங்கள் என்பதன் விகித வடிவம் என்ன? (2019 DEO)
a. 4:8
b. 8:4
c. 1:2
d. 6:1
Answer d. 6:1

10. 9 மாதத்திற்கும், 1 வருடத்திற்கும் இடையேயான விகிதத்தைக் காண்க (2018, 2019 TNPSC)
a. 3:4
b. 4:3
c. 9:1
d. 1:9
Answer a. 3:4

11. 2:7-ன் இருபடி விகிதம் என்னவாக இருக்கும்? (23-02-2020 TNPSC)
(A) 4 : 49
(B) 49 : 4
(C) 4 : 14
(D) 8 : 343
Answer (A) 4 : 49


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area